Dataskyddsregister

Dataskyddsbeskrivning för kundregister och cookies 

1. Personuppgiftsansvarig 

Akademiska Bokhandeln 
FO-nummer 2699781-4 
Centralgatan 1, 00100 Helsingfors 
kundservice@akateeminen.com  
(nedan benämnd ”Akademen”) 

2. Kontaktperson 
 
Marjo Tuomikoski 
Akademiska Bokhandeln 
Centralgatan 1, 00100 Helsingfors 
marjo.tuomikoski@akateeminen.com 

3. Registrets namn

KUNDREGISTER FÖR NÄTBUTIKEN OCH MEDLEMMAR AV AKADEMISKA BOKHANDELNS VÄNKLUBB

4. De rättsliga grunderna för och ändamålen med behandlingen av personuppgifter

4.1 Rättsliga grunderna för behandlingen
Då vi behandlar personuppgifter lagrade i kundregistret för nätbutiken eller Akademiska Bokhandelns vänklubb är grunden för behandlingen:

• fullgörande av avtal, och
• företagets berättigade intresse baserat på kundförhållandet, direktmarknadsföring eller annat sakligt samband.

Då vi behandlar personuppgifter lagrade i kundregistret för prenumeranter av nyhetsbrev är grunden för behandlingen:

• kundens otvetydiga samtycke.

4.2 Ändamålen med behandlingen

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter lagrade i kundregistret för nätbutiken och vänklubben är att:

• leverera och utveckla våra produkter och tjänster,
• uppfylla våra avtals- och andra förpliktelser och skyldigheter,
• sköta om vårt kundförhållande,
• analysera och profilera våra kunders och andra registrerades beteende,
• utföra elektronisk- och direktmarknadsföring,
• rikta marknadsföring i våra egna och i tredje parters webbtjänster.

Vad gäller nätbutikens kundregister kan personuppgifter även behandlas för att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser, som bokföring, beskattning samt för genomförande av andra myndighetsinspektioner och -skyldigheter. Dessutom kan uppgifterna användas för prevention, uppföljning och utredning av missbruk. 

Vi behandlar personuppgifter personligen och utnyttjar underleverantörer i vår behandling av personuppgifter. Underleverantörerna verkar för vår räkning.  Vi har lagt ut IT-förvaltningen på entreprenad till en extern tjänsteleverantör och personuppgifterna lagras på servrar som förvaltas och skyddas av den externa tjänsteleverantören. 

Vi utför automatiserat beslutsfattande (inkluderat profilering) för att identifiera registrerades personalprofiler, internetbeteende, ålder och konsumtionsvanor. Vi utnyttjar denna information för att rikta marknadsföring och utveckla våra tjänster.

5. Vilka uppgifter behandlar vi? 

I samband med detta kundregister behandlar vi följande personuppgifter tillhörande våra kunder eller andra registrerade:

• den registrerades grunduppgifter: namn*, kundnummer*, användarnamn*, kommunikationsspråk*;
• den registrerades kontaktuppgifter: e-postadress*, telefonnummer*, adressuppgifter*; 
• information om företaget och företagets kontaktpersoner, som FO-nummer och namn och kontaktuppgifter för kontaktpersonerna;  
• information om kundförhållandet och avtalet, som uppgifter om tidigare och gällande avtal och beställningar, övriga transaktionsuppgifter, 
• eventuella andra uppgifter som insamlats på basen av den registrerades samtycke, som innehåll som skapats av den registrerade själv (som recensioner, läs- /önskelista) 

Tillhandahållande av uppgifterna som markerats med en stjärna är en förutsättning för att ingå ett avtalsförhållande och/eller kundförhållande. Utan dessa nödvändiga personuppgifter kan vi inte leverera er produkterna eller tjänsterna. 

6. Varifrån mottar vi uppgifter?

Vi mottar information primärt från följande källor: den registrerade själv. 
 
För de ändamål som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning kan personuppgifter även insamlas och uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baserat på information som mottagits från myndigheter och andra tredje parter, inom ramen för gällande lagstiftning. Denna typ av uppdatering av information genomförs regelbundet manuellt eller automatiserat.

7.  Till vem överlämnar vi uppgifter och överlämnar vi uppgifter utanför EU eller EES?

Vi överlämnar regelbundet information som behövs för ändamålet riktad marknadsföring från registret till tredje parter. Ingen annan information överlämnas till tredje parter. Vi överlämnar inte personuppgifter utanför EU/EES.

8.  Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge lagrar vi dem?

Endast de av våra arbetstagare, som genom sitt arbete har rätt att behandla personuppgifter, har rätt att använda systemet innehållande personuppgifter. Förbudet mot att utnyttja och röja informationen gäller hela vår personal. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till systemet. Uppgifterna insamlas i databaser som är skyddade genom brandmurar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Databaserna och säkerhetskopiorna av dem är belägna i låsta utrymmen och endast vissa på förhand utvalda personer har tillgång till utrymmena. 
 
Vi lagrar uppgifterna så länge som det är nödvändigt med tanke på ändamålen med behandlingen. Uppgifterna lagras i huvudregel tills kunden avbeställer nyhetsbrevet. 
 
Vi granskar regelbundet behovet att lagra uppgifter, beaktande tillämplig lagstiftning. Dessutom vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att inga inkompatibla, föråldrade eller felaktiga personuppgifter om de registrerade lagras i registret med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi korrigerar eller raderar sådana data utan dröjsmål. 

9.  Vilka är dina rättigheter som registrerad?

I egenskap av registrerad har du rätt att få tillgång till de personuppgifter som berör dig själv och som finns lagrade i personregistret. Dessutom har du även rätt att kräva rättelse eller radering av uppgifterna. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke. Vänligen framställ din begäran beträffande dessa rättigheter personligen eller i skriftlig form till e-postadressen nämnd i punkt 2. Nyhetsbrevet kan även avbeställas genom länken ”Avbeställ nyhetsbrev” i slutet av nyhetsbrevet, vilket leder till att uppgifterna försvinner från registret. 
 
I egenskap av registrerad har du enligt EU:s dataskyddsförordning (fr.o.m. 25.5.2018) rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter samt rätt att inge klagomål om behandlingen till tillsynsmyndigheten. 

Då grunden för behandlingen är kundförhållandet mellan oss har du av skäl som hänför sig till din specifika situation rätt att göra invändningar mot profilering som riktar sig mot dig samt mot annan typ behandling. Skicka invändningen till e-postadressen nämnd i punkt 2. I samband med att du framför din invändning ska du precisera den specifika situation som ligger som grund för din invändning mot behandlingen. Vi kan vägra uppfylla din förfrågan endast på laga grunder. 
 
I egenskap av registrerad har du även rätt att när som helst, kostnadsfritt invända mot behandling av dina personuppgifter, inbegripet profilering till den del som profileringen berör direktmarknadsföring. 

10. Hur använder vi ”Cookies”?

Akademen använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur vår tjänst används och för att anpassa användarupplevelsen. I cookies lagras händelser, t.ex. vad du har klickat på och vilka val du gjort när du besöker våra hemsidor. Förutom ovan kan även lagras medlemsnummer, namn, e-postadress och dina tidigare köp. Vissa cookiedata används även för att förbättra våra medlemstjänster generellt, och i de fallen är informationen alltid avidentifierad, dvs. går ej att koppla till dig som individ. 
 
Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren som används för att besöka webbplatsen. 
 
Genom inställningar i din webbläsare kan du undvika att cookies sparas i din dator när du besöker våra webbplatser och du kan även ta bort cookies som redan finns. Om du väljer att blockera cookies i din webbläsare så kan webbplatsernas funktionalitet försämras på olika sätt eftersom cookies bl.a. används för funktionalitet och användarupplevelse. 

För akateeminen.com

Cookies som krävs för basfunktionalitet 
Visar användaren webbplatsen på rätt språk. Håller användaren automatiskt inloggad på webbplatsen.
 
Cookies för mätning av prestanda 
Ja. Google Analytics används för att generera statistik om trafik och källor till trafiken på webbplatsen 
 
Cookies för marknadsföring:  
Inga 

För akateeminenwebshop.com

Cookies som krävs för basfunktionalitet:
Håller användaren automatiskt inloggad på webbplatsen, visar webbplatsen på rätt språk samt sparar information om vilka varor man har lagt i varukorgen på vår webbplats för att lättare kunna slutföra sitt köp vid senare tillfälle. 
 
Cookies för mätning av prestanda:  
Google Analytics används för att generera statistik om trafik och källor till trafiken på webbplatsen samt för att mäta konverteringar och försäljningar. 
 
Cookies för marknadsföring:  
Facebook Pixel används för att mäta hur många som kommer till webbplatsen genom annonser hos Facebook och används för att kunna rikta Akademens annonser mot besökare av webbplatsen.